แผนการสอนวิทยาศาสตร์ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่อง โครงงานสำรวจและปฏิบัติการ ประหยัดพลังงาน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ด้วยวิธีการสืบเสาะ

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่อง โครงงานสำรวจและปฏิบัติการ ประหยัดพลังงาน โรงเรียนซับบอนวิทยาคม ด้วยวิธีการสืบเสาะ

ตัวอย่างการสรุปการปฏิบัติงาน หรือสรุปโครงการ โดย การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวอย่างการสรุปการปฏิบัติงาน หรือสรุปโครงการ โดย การบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้เขียนเรื่ัองเศรษฐกิจพอเพียงหลายเรื่องหน่อยเนื่องจากพึ่่่งผ่านพ้นการประเมิน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึ่งรายงานที่ผมสรุปงานไว้หลายๆงานได้น้อมนำแนวปรัชญาเข้ามาบูรณาการไว้จึงทำให้โครงการนี้ไม่ต้องปั่นงานมาก เดือนมุถุนายน-เดือนพฤศจิกายน 2555 โรงเรียนซับบอนวิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการ เรียนรู้สู้ภัยพิบัติด้วยพลังงานทดแทน Thailand Go Green โดยความร่วมมือของ บริษัทบางจากและสพฐ. ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้เข้าร่วมครับ สำหรับโครงการนี้ ผมได้สรุปโครงการส่งผู้อำนวยการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ วันนี้ได้นำออกมาใช้อีกครั้งเนื่องจากต้องนำเสนองานย้อนหลังสองปี แต่โชคดีที่ผมสรุปโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการไว้แล้ว ต่อไปเป็นแผนบูรณาการ ICT ก็คงเป็นตัวเดิมนี่แหละครับ ทำครั้งเดียวใช้ได้หลายงาน วันนี้ผมเอาตัวอย่างที่ผมทำมาฝากตามด้านล่างนี้นะครับ รายงานผลการปฏิบัติงาน Thailand go green from Weerachat Martluplao

เพลงพันธุกรรม ม.3/2 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา ทำนองเพลง คิดในใจ

เพลงพันธุกรรม ม.3/2 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย ครูวีรชาติ มาตรหลุบเลา ทำนองเพลง คิดในใจ กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เพิ่มสุทรียภาพทางการเรียน          

ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555

ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555   ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555 ————————- ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จานวน 500 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปีงบประมาณ 2555 โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จานวน 190 เรื่อง และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555 ไปแล้ว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ผลรางวัลดังต่อไปนี้ ผลการแข่งขันการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ตัวอย่างผลลัพธ์ หุ่นยนต์ POPBOT-XT เคลื่อนที่ตามเส้น

  ตัวอย่างผลลัพธ์ หุ่นยนต์ POPBOT-XT เคลื่อนที่ตามเส้น แบบตรวจสอบเส้นตัด เมื่อถึงตำแหน่งเป้าหมายก็ตีวัตถุที่อยู่ต­รงหน้าให้ล้ม เป็นหนึงในโค้ดตัวอย่างจากหนังสือคู่มือ สร้างและพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนม­ัติด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับ Arduino และ POP-BOT XT สำหรับหนังสือ สร้างและพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับ Arduino และ POP-BOT XT นั้นเป็นหนังสือที่อยู่ในชุดหุ่นยนต์ POP-BOT XT ครับ สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเลยครับ   จากวีดิโอเป็นกิจกรรมที่ 20-3 หุ่นยนต์ Object Hitter BOT     #include             // Include the main library int L,R,x=0,y=0; /* Move forward funtion */ void FF() { fd(60); sleep(300);…

POP-BOT XT Object Hitter BOT

ตัวอย่างผลลัพธ์ หุ่นยนต์ POPBOT-XT เคลื่อนที่ตามเส้น แบบตรวจสอบเส้นตัด เมื่อถึงตำแหน่งเป้าหมายก็ตีวัตถุที่อยู่ต­รงหน้าให้ล้ม เป็นหนึงในโค้ดตัวอย่างจากหนังสือคู่มือ สร้างและพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนม­ัติด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับ Arduino และ POP-BOT XT สำหรับหนังสือ สร้างและพัฒนาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมภาษา C/C++ กับ Arduino และ POP-BOT XT นั้นเป็นหนังสือที่อยู่ในชุดหุ่นยนต์ POP-BOT XT ครับ สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองเลยครับ   จากวีดิโอเป็นกิจกรรมที่ 20-3 หุ่นยนต์ Object Hitter BOT สำหรับโค้ดตัวอย่างก็มีดังนี้ http://hobby-experiment.blogspot.com/2013/06/pop-bot-xt.html