แถลงข่าว “สสวท. รุกตั้งสำนัก STEM ให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ศึกษาครบวงจร”

แถลงข่าว “สสวท. รุกตั้งสำนัก STEM ให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ศึกษาครบวงจร”
นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   แจ้งว่า สสวท. มีนโยบายที่จะผลักดันให้มีการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM Education)  ในระดับชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Comunity: AEC)  ซึ่งจะเป็นแนวทางใหม่ในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน จนถึงอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต ที่แตกต่างไปจากรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน และจำเป็นต่อการสร้างกำลังคนในอนาคต รวมทั้งมีผลต่อการผลักดันในการสร้างนวัตกรรมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  ในการนี้ สสวท. จึงจะจัดแถลงข่าวเรื่อง “สสวท. รุกตั้งสำนัก STEM  ให้บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ศึกษาครบวงจร” ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   ณ ห้องพลอย ชั้น ๑๑ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ ถนนสุขุมวิท ๒๐  กรุงเทพฯ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ประธานกรรมการ สสวท. เป็นผู้ให้รายละเอียดในการแถลงข่าว
สสวท. จะผลักดันให้เกิด STEM Education อย่างไร ?
กรอบแนวคิด STEM Education ต่างจากรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันอย่างไร ?
รูปแบบ ลักษณะ จุดเด่น ของ STEM Education คืออะไร ?
แนวทางปฏิบัติและหน่วยงานร่วมในการสร้าง STEM Education เป็นอย่างไร ?
STEM Education มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ?
STEM Education คืออะไร  และจำเป็นอย่างไรต่อการสร้างคนรุ่นใหม่รับยุค AEC ?
                                                          ฯลฯ   
                           ทั้งหมดนี้ พบกับคำตอบได้ในการแถลงข่าวดังกล่า
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s