ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555

ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555

 

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555
————————-
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จานวน 500 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปีงบประมาณ 2555 โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งจัดการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น ซึ่งมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด จานวน 190 เรื่อง และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555 ไปแล้ว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานการประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้ผลรางวัลดังต่อไปนี้
ผลการแข่งขันการประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

 หมวดภาษาไทย
1. นิทานสระอา นางดรุณี ทุมมาภรณ์ โรงเรียน บ้านขามเปี้ย สพป.อุบลราชธานี เขต 2
2. สานวนไทย นายชาณัตถ์ รุ่งรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157
สพป.ลพบุรี เขต 2
3. Create Letter นางนาตยา รัศมี โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40
 หมวดคณิตศาสตร์
1. Math Aholic นางธนัญรัตน์ ทองคาสุก โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40
2. การหาค่า sin cos tan นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม สพม. เขต 40
อย่างง่าย ๆ ด้วยนิ้วมือ
3. คณิตเรื่องจิ๊บ ๆ นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี สพม. เขต 40
 หมวดวิทยาศาสตร์
1. ชมพูภูคา นายอัศวิน กลับมา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37
2. การสร้างอาหารของพืช นายจักรวาล สืบปัญญา โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน สพป.ลาปาง เขต 2
3. โครงงานโอเอซิสจากขี้เลื่อย นายจุมพล คารอด โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
 หมวดสังคมศึกษา
1. คาอธิษฐาน นางวิภา สายรัตน์ โรงเรียนบ้านนาคู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
2. ไทดา…หมู่บ้านวัฒนธรรม นางสมร ตาระพันธ์ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม. เขต 19
100 ปี
3. ข้าวกับปลา จ.ส.อ.ปราโมทย์ ศิริพันธุ์ โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

 

ประกาศผลการแข่งขันประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจาปี 2555

สาหรับรางวัลที่แต่ละผลงานจะได้รับ ประกอบด้วย
1. เกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมโล่เกียรติยศ
2. เงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://krutube.tv
ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s