คลิปวีดีโอรวบรวมการสอนโครงงานประดิษฐ์ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

หลังจากจัดการเรียนการสอน วิชา พลังงานกับชิวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครบ 1 ภาคเรียน ก่อนสอบปลายภาคนักเรียนต้องทำความรู้ที่ได้เรียนในส่วนภาคทฤษฎีมาออกแบบและสร้างโมเดลต้นแบบ เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง บางกลุ่มทำอุณหภูมิได้ 60 – 65 องศาเซลเซียส ติดตามดูในคลิปตัวอย่างนะครับ ทำการสุ่มมานำเสนอ โมเดล เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ ซับบอนวิทยาคม การออกแบบโมเดล เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์­โดยการประย­ุกต์ความรู้ที่เรียน­ในวิชาวิทยาศาสตร์ พลังงานกับชีวิต ชั้น ม.3 สร้างและออกแบบโมเดลเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์